Kiralama Koşulları ve Sözleşme

SÖZLEŞME NO :                       SÖZLEŞME TARİHİ :                            ARAÇ PLAKA NO :

 

 

ZAN ENERJİ OTOMOTİV
A.Ş.

 

ARAÇ KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

 

 

 

  

 

 

Ostim OSB Bağdat Caddesi No : 324 Yenimahalle ANKARA

ZAN ENERJİ OTOMOTİV A.Ş.              VD: OSTİM VN: 996 098 13 34  TEL: 0533 142 70 93

 

 

 

OTO KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

1.     SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

 

A] Kiraya veren :

 

Adres              : Ostim OSB Bağdat Caddesi No : 324 Yenimahalle ANKARA

VERGİ DAİRESİ : Ostim                                     VERGİ NUMARASI: 996 098 13 34

B] KİRACI                :

 

Adres                   :

 

 

VERGİ DAİRESİ :                                                 VERGİ NUMARASI:

Telefon                 :                                                          Gsm :

 

 1. SÖZLEŞMENİN KONUSU

Aşağıda plakası ve teknik özellikleri yazılı bulunan aracı,belirlenen şartlarla kiralanmasıdır.

 

ARACIN MARKASI           :

 

ARAÇ PLAKASI                 :

ARAÇ MODELİ :

 

 

 

 1. SÖZLEŞMENİN BAŞLANGICI VE SÜRESİ

 

Sözleşmenin başlangıcı :                                                                                   SAAT : Sözleşmenin süresi        :                GÜN

1

 1. KİRA BEDELİ VE ÖDEME ŞEKLİ

 

 1. Sözleşme bedeli Kdv hariç :                                   

 

Kira bedellerinin ödenmesi: Kira bedeli araç tesliminde peşin olarak ödenir.Analaşmaya bağlı olarak

Belirtilen ödeme Havale/Eft ŞEKLİNDE BELİRTİLEN HESABA ÖDEMESİ YAPILACAKTIR

 

Kiraladığım araçta kiraladığım tarihler arasında oluşa bilecek maddi zararların (ogs kaçak

geçiş,trafik cezası,kirabedeli gibi ödemelerin belgelenmek şartı ile aşağıdaki bilgileri yazalı kartımdan çekilmesini kabul ediyorum.

Kart numaramın değişmesi ve geçerlilik tarihinin sona ermesi halinde aracı kiraladığım firmayı bilgilendireceğimi taahhüt ederim.

BANKA ADI :

KART NO:

SON KULLANMA TARİHİ: GÜVENLİK NUMARASI :

 

 1. SÖZLEŞME KONUSU ARAÇLARA AİT BİLGİLER

 

 1. Yakıt durumu : Fabrika çıkışı oranında yakıt

b)   Kilometre                  :

 

 1. Ekipman vs : Paspas, yangın söndürücü, trafik seti,ruhsat , trafik sigortası, stepne, alet

6.    ARAÇLARIN KULLANIMI

 

 1. Araçlar ruhsatlarında yazılı kapasiteler oranında yük ve personel taşıyacaktır.
 1. Araçların kullanımı nedeniyle, tüm yakıt bedelleri, köprü ve otoban geçiş ücretleri, ceza makbuzunda isim ve imza olmadan yalnızca plakaya yazılmış olsa dahi kesilen bütün trafik cezaları kiracıya

Kiracı tarafından ödenmediği için kiralayanın ödemek zorunda kaldığı trafik cezaları, köprü ve otoban geçiş ücretleri ve kaçak geçiş cezaları kiraya verenin bildiriminden itibaren 3 gün içerisinde kiracı tarafından ödenecektir

Ancak aracın muayenesinin ve zorunlu trafik sigortasının yapılmamış olması hallerinde kesilen trafik cezası kiraya veren tarafından karşılanacaktır. Kiraya veren zorunlu trafik sigortasını yaptırarak poliçeyi kiracıya teslim etmesine ve araç muayenesini zamanında yaptırmasına rağmen poliçenin ya da ruhsatın araçta bulunmaması nedeni ile ceza kesilmiş ise bu ceza kiracıya ait olacaktır.

 1. Kiracı kiralamış olduğu aracı yalnızca isimlerini önceden bildirmiş olduğu kişilere kullandırabilecektir. Bunlar dışında kalan kişilere araç kullandırılamaz ve başka kişi ve kuruluşlara kesinlikle kiraya
 1. Kiracı, araçların kullanımı sırasında araç malikinden beklenen düzeyde özen gösterecek, koruma ve kollama görevini eksiksiz yerine
 2. Aracın aylık ortalama kullanımı 5.000 kilometreyi geçemez geçtiği taktirde kiracı kiralayana ekstradan kilometre başına 1,00 TL ödemeyi kabul eder. 3 güne kadar olan kiralamalarda bu sınır günde 250 kilometreye kadar çıkabilir.
 1. BAKIM VE ONARIM
 1. Servis ve kullanım klavuzuna göre aracın periyodik bakım ve kontrolleri kiraya verenin servisinde ya da yazılı olarak bildireceği yetkili serviste yapılacaktır. Periyodik bakım ve kontrollerin ücreti kiraya verene aittir. DİĞER TÜM ARIZALAR LASTİK PATLAMASI, YARILMASI, ARAÇ KULLANIMINDAN KAYNAKLANAN TÜM MASRAFLAR KİRACI TARAFINDAN KARŞILANACAKTIR.
 2. Kiracının (a) ve (b) fıkrasında belirtilen durumlarda başka bir yetkili servise gitmesi halinde;

. Anlaşmalı servis tarafından kiraya verene uygulanacak olan iskonto miktarı kiracı tarafından karşılanır.

. Ağır bakımlar ile arıza onarımlarında kiraya verenin yazılı onayı alınmadan bu servis

tarafından bakım ve onarım yapılamaz, yapıldığı taktirde kiraya verenin uygun görmediği giderler kiracı tarafından ödenir.

. Bu bakım veya onarıma ait kiraya veren adına düzenlenecek olan fatura, anlaşmalı servisin uygulayacağı iskonto miktarı tenzil edilerek kiraya verene ulaştırıldığı tarihten 7 gün içerisinde kiracıya ödenir ya da cari hesabına alacak kaydedilir.

 1. Kiracının yetkili olmayan servislerde ya da tamirhanede yaptıracağı bakım ve onarım giderleri kiraya veren tarafından ödenmez. Yetkisiz kişilerin müdahalesi nedeni ile doğacak bilumum zararlardan kiracı sorumlu olacaktır.

e) Aracın arıza yapması ve yetkili servisin bulunmadığı ya da ulaşamadığı durumlarda zorunlu olarak özel servis veya tamirhanelerin müdahalesi gerektiği taktirde, kiraya verenin yazılı bildirdiği işler dışında başka işler yapılamaz.

 1. Araca yanlış yakıt konulmasından veya sürücü hatasından kaynaklanan tüm arıza bedelleri kiracı tarafından karşılanacaktır.
 2. Kiracının kiralaya verene kira borcu bulunması halinde, kiraya veren işbu sözleşmede yazılı ve özellikle bu maddede yazılı olan yükümlülüklerini yerine getirmek zorunda değildir. Borcu bulunan kiracı 6/b maddesinde yazılı servislere zamanında bakım veya onarımını yaptıracak ve fakat bedelini kendisi ödeyecektir.

8.    ARAÇ SİGORTALARI

 

 1. Kasko sigortası : Kiraya veren istediği bir sigorta şirketine, araçların değeri kadar bir kasko sigortası yaptıracak ve kiracıya poliçe fotokopisini
 2. Zorunlu Trafik Sigortası: Zorunlu trafik sigortası poliçeleri ve zeyilnameleri kiraya veren tarafından yaptırılarak poliçe asılları kiracıya

9.    HASAR VE 3. KİŞİLERE KARŞI SORUMLULUK

 

 1. Kiracı, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümleri dairesinde sözleşmeye konu araçları uzun süreli kiralaması ve fiili tasarrufu altına alması sebebiyle “İŞLETEN” sıfatını haizdir. Dolayısıyla kira süresince vukuu bulacak her türlü trafik kazası nedeniyle gerek araçta meydana gelen hasarın ve gerekse 3. Kişilerin maddi ve manevi hak taleplerinin kasko ve zorunlu trafik sigortası poliçelerinin karşılamadığı kısımdan kiracı Sözleşme sona ermiş ve araç teslim edilmiş olsa dahi, kiracı sözleşme süresi içinde sorumlu olduğu masrafları ve giderleri ödemekle yükümlüdür.
 2. Herhangi bir kaza anında kiracı derhal kiraya vereni haberdar ederek kiraya verenin yönlendirilmesi doğrultusunda hareket edecek ve kaza ile ilgili, kaza tespit tutanağı, alkol raporu, ehliyet fotokopisi, kazaya karışan diğer araçlara ait trafik sigorta poliçelerini engeç 3 gün içerisinde kiraya verene ulaştıracaktır.
 3. Aracın çalınması halinde sürücü tarafından en yakın karakola başvuru yapılacak ve kiraya veren durumdan haberdar Olayı takip eden 3 gün içerisinde karakol tutanağı ile birlikte araca ait asıl ve yedek anahtarlar ile mevcut ise araç ruhsatı kiraya verene teslim edilecektir.

d)   Gerek hasar ve gerekse çalınma durumunda, sürücünün kasko poliçesi genel şartlarına uymaması nedeni ile kiraya verene ödeme yapılmaması halinde hasar yada araç bedeli, çekici ücretleri ve geçmiş günlerin kira bedeli talepten itibaren 7 gün içerisinde kiracı tarafından ödenecektir.

 

e)1 yıl içerisinde aynı sürücünün kusurlu olarak iki veya daha fazla kazaya sebebiyet vermesi halinde, kiraya veren taraf bu sürücünün takip eden dönemde kiralık araçları kullanmamasını talep edebilir. Kiraya verenin bu talebine rağmen aynı sürücüye kiralık araç kullandırılması kiraya veren açısından haklı fesih sebebi olacağı gibi meydana gelecek tüm zararlar da ayrıca kiracıdan talep edilir.

 1. Aracın kullanımı sırasında meydana gelen kaza ve olaylar nedeni ile hukuki ve cezai tüm yasal sorumluluklar kiracıya aittir. Kiraya verilen aracın karıştığı kaza nedeni ile açılan ceza veya hukuk davaları olduğu takdirde kiracı taraf bunu öğrendiği tarihten itibaren 7 gün içerisinde yazılı olarak kiraya verene
 2. Herhangi bir aya ait kira bedeli ödenmediği taktirde tüm kira dönemine ilişkin kira alacağı muaccel olacaktır. Kira bedellerinin gecikmeli olarak kabulü halinde kiraya verenin sözleşmeyi fesih hakkı saklı kalmak kaydı ile aylık %5 gecikme bedeli alınacaktır. Kiracının bazı ayların kira bedellerini gecikmeli

olarak ödediği durumlarda kiraya verenin itiraz etmeyip ödemeyi kabul etmesi, gecikme sebebiyle doğacak faizlerden vazgeçtiği ya da kira bedelinin ödeme tarihlerini değiştirdiği anlamına gelmeyecektir.

10.     SÖZLEŞMENİN FESHİ

 

 1. Sözleşme bitiminde tüm araçların kiraya verene teslimi ile sözleşme sona erecektir.
 1. Aşağıdaki hallerde kiralayan kira sözleşmesini feshederek aracı geri alma ve Ayrıca aşağıdaki cezai şartı talep etme hakkına

Kiracının iflasının istenmesi, aleyhine aciz vesikası alınması konkordato Talebinde bulunması,

Kiracının yada aracı tahsis ettiği sürücünün kastı veya çok ağır kusuru sonucu araçta hasar meydana gelmesi veya çalınması,

Bir yıl içerisinde (kira dönemi daha kısa ise bir kira dönemi içerisinde ) kira bedelinin 3 kez geç ödenmemesi ,

Birbirini takip eden 2 ayın kira bedelinin hiç ödenmemesi,

Herhangi bir aya ait kira bedelinin ihtara rağmen – ihtarnamede belirtilen süre içerisinde –

ödenmemesi (kiraya veren ihtarname keşide etmeyip doğrudan icra takibine başlamış ise kiracıya gönderilen ödeme emri bu maddedeki ihtarname yerine geçer),

Aracın bir suça karışması,

Kiracının yukarıda 6/e maddesindeki yükümlülüğüne aykırı davranışta bulunması,

Kiracı tarafından aracın bir parçasının kullanılmış yada yan sanayi bir parça ile değiştirilmesi İşbu sözleşmeye aykırı hususların bildirilen süreye rağmen giderilmemesi,

 1. Haklı bir sebep olmaksızın sözleşmeyi fesheden yada kusuru ile sözleşmenin feshine sebep olan taraf, kalan sürenin kira bedelinin yarısı kadar meblağı karşı tarafa cezai şart olarak ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Ancak bu meblağ , 6 aylık kira bedelinden az ve1 yıllık kira bedelinden fazla
 1. Kiracının kiraya veren ile başka konularda hukuki ihtilafının ortaya çıkması halinde kiraya veren isterse sözleşme sonuna kadar kira bedellerini talep etmeksizin sözleşmeyi feshederek aracı geri alma hakkına

11. ARAÇLARIN İADESİ

 

 1. kiraya verilen araçlar, sözleşme hangi sebeple sona ererse ersin sözleşmenin sona erdiği tarihten itibaren 24 saat içerisinde kiraya verenin kendi servisinde yada yönlendireceği bir serviste tutanakla teslim Kiracı,teslimatı yapmadığı taktirde kiraya verenin hiçbir ihbar ve ihtara gerek kalmaksızın araçları bulunduğu yerde el koyarak teslim alma yetkisi olduğunu peşinen kabul etmiştir.
 2. Sözleşmenin kiraya veren tarafından feshedilmesi halinde,fesih tarihinden araçların kiracı

tarafından teslim edildiği ya da kiraya veren tarafından el konulduğu tarihe kadar kiracının işbu sözleşmeden doğan sorumlulukları aynen devam edecek, buna karşılık kiraya verenin sorumluluğu feshin kiracıya ulaştığı anda sona erecektir.

 1. Sözleşme uzatıldığı taktirde uzatma süresi ve varsa yeni şartlar yazılı olarak
 1. Araçların iadesi sırasında tespit edilecek olan,

Kasko sigortasından tahsil edilmesi mümkün olduğu halde kiracının bildirmemesi nedeni ile kasko teminatlarından karşılanmayacak olan hasar bedelleri,

Sürücü hatasından kaynaklanan arıza bedelleri,

Garanti kapsamına girdiği halde zamanında bildirilmediği için garantiden karşılanamayacak

olan arıza bedelleri,

Kiraya verenin bilgisi ve muvaffakatı dışında yan sanayi ya da kullanılmış parça ile değiştirilen parçaların bedelleri,

Araçta bulunması gerekir iken eksik olduğu anlaşılan parça ile alet ile avadanlık bedelleri, Kiraya veren tarafından derhal kiracıya fatura edilecek ve kiracı da bu bedeli 7 gün içerisinde kiraya verene ödeyecektir. ancak normal kullanımdan kaynaklanan eskime ve aşınma bu maddenin dışındadır.

12. ARAÇLARIN KULLANILAMAMASI VE İKAME ARAÇ TEMİNİ

 

 1. Onarım bekleme süresi : onarım bekleme süresi 72 saat olarak kararlaştırılmıştır. Kiracı küçük hasarlarda ikame araç temini olmaksızın bu sürede aracın onarımını bekleyecektir. Herhangi bir kaza veya aracın kullanımını engelleyen bir arıza durumunda onarınım bekleme süresini aşacağının anlaşılmasıve kiracının talebi halinde kiraya veren tarafından

ikame araç tahsis edilecek, ancak kiraya verenin ikame araç yükümlülüğü onarım bekleme süresinden sonra başlayacaktır.

 1. Kiraya verenin elinde muadil araç bulunmaması nedeni ile kiracının başka tip bir araç talep etmesi halinde, talep edilen aracın raiç kira bedeli ile bu mukavele konusu aracın kira bedeli arasındaki fark kiracı tarafından ayrıca ödenecektir.
 2. Kiracının onarım bekleme süresinin sonunu beklemeden derhal araç istemesi ve kiraya verenin elinde araç bulunması halinde ilk talep tarihinden onarım bekleme süresinin sonuna kadar olan sürenin kira bedeli ayrıca kiracı tarafından ödenecektir.
 3. Kiracıya ikame araç temin edilememesi ve kiracının da başka tip bir araç kabul etmemesi ya da onarımın ANKARA dışında yapılması nedeni ile ikame araç gönderilmesinin masraflı ve zahmetli olacağı durumlarda kiracı, kiraya vereni bilgilendirmek kaydı ile kendi imkanları ile araç Bu durumda, kiracı tarafından kiralanan aracın onarım bekleme süresi dışında kalan süreye ilişkin kira bedeli belgeli olmak kaydı ile kiraya veren tarafından ödenecektir. Ancak,
 4. Kiralanan aracın aylık kira bedeli kiracının ödemekte olduğu aylık kira bedelinin %50 fazlasını geçemez, aksi taktirde aradaki fark kiracı tarafından karşılanır.
 1. Gerek kiracıya ikame araç verme ve gerekse kiralanan başka aracın kira bedelini ödeme yükümlülüğü için bu maddede belirlenen süreler, aracın ve gerekli evrakların eksiksiz olarak yetkili servise teslim edilmesi anından itibaren işlemeye başlayacaktır.
 2. Kiracı bir ay içerisinde 2 veya daha fazla hasara sebebiyet verdiğinde ikame araç talep edemeyecektir. Kiraya verenin 10. maddedeki “muadil araç veya kiralık araç bedelini ödeme”yükümlülüğü 1 yıl içerisinde toplam 30 gün ile sınırlıdır.

13.     TEBLİGAT ADRESLERİ

 

Taraflar işbu sözleşmede bildirdikleri adresle bağlı olup, Noter’ den yazılı ihbar ile adres değişikliği bildirilmediği taktirde bu adrese yapılan tebligatlar geçerli kabul edilir. Bu hükme aykırılık halinde eski adrese gönderilecek bilcümle tebligatlar kiracı bulunamasa dahi tebliğ edilmiş sayılacaktır.

14.     YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmeden doğacak ihtilaflarda ANKARA İcra daireleri ve Mahkemeleri yetkili olacaktır.

15.      DAMGA VERGİSİ

İşbu sözleşmenin damga vergisi kiracı tarafından ödenecektir.

16.      TEMLİK

Kiraya veren bu sözleşmeden doğan kira gelirlerini dilediği kişi yada kuruluşa temlik edebilir.

16 maddeden ibaret işbu oto kiralama sözleşmesi ……../……/…. … tarihinde 1 nüsha ve 6 sayfa olarak düzenlenmiştir.

KİRACI                                                                         KİRAYA VEREN

 

 

 

TAAHHÜTNAME

 

İmzaladığım……/…../20…. tarihli araç kira sözleşmesinin ön ve arka yüzünde ve bu taahhütnamede maddeler halinde sıralanmış tüm şartları okuduğumu ve kabul ettiğimi taahhüt ederim.

 1. Kaza halinde mutlaka Trafik Zabtı ve Alkol Raporu alınması Aksi halde doğacak tüm hasardan, masrafdan ve zarardan kiracı sorumludur.
 2. Kazalarda ve arızalarda, kiracı mutlaka müdahaleden önce bu durumları şirkete bildirmekle yükümlüdür.
 3. Her türlü kaza ve hırsızlık halinde aracın sanayide yattığı günün işten kalma tazminatı ve sigorta haricinde oluşacak masrafları kiracı kabul
 4. Alkollü kazada hasar bedeli, tüm oluşacak masrafları ve işten kalma tazminatı kiracı tarafından ödenecektir.
 5. Aracı hatalı ve hor kullanımdan ve şoför ihmalkarlığından doğacak hasar ve zararlar kiracıya
 6. Kiracının trafik ihlallerinden doğan kazalarda, kiracı hasar bedelinden
 7. Çalınma halinde 45 gün yasal bekleme sürecini işten kalma olarak kiracı kabul
 8. Mali Mesuliyet Sigortasının belirttiği yasal limitin üstünde olan üçüncü şahısların hasar bedelini ve tüm yasal sorumlulukları kiracıya
 9. Taahhütname araç teslim edildikten, hesap kapatıldıktan ve hasar oluşmadığı taktirde 90 gün sonra iade
 10. Depozito (nakit ve boş slipler ). Araç kontrolünden sonra iade Depozito herhangi bir hasar ve zarar olduğu taktirde veya kira uzatmalarında kullanılır ve iade edilmez. Not: Araç karanlıkta teslim alınmaz.
 11. Lastik yarılması, çalınması cam ve far kırılması, istepne, kriko, teyp bozulması ve çalınması kiracıya
 12. Kiracı, kira uzatma ve gecikmeleri mutlaka kiralama süresinin bitiminden önce bildirmeyi taahhüt eder. Aksi taktirde gecikme süresiyle oluşacak ria kaybını kiracı karşılamayı kabul
 13. Kira süresince oluşan trafik cezalarını ve gecikme cezalarını sonradan adrese gelse dahi kiracı ödemeyi kabul
 14. İhtilat halinde ANKARA Mahkemeleri, İcra Daireleri yetkili merciidir.

Yukarıda belirtilen tüm şartlara uymadığım taktirde zarar haricinde ayrıca 5.000 Euro cezayı şartı

temerrütün oluştuğu tarihten itibaren tahsil tarihindeki Garanti Bankası efektif satış kuru üzerinden TL. ye çevrilmek suretiyle ödemeyi, kabul ve taahhüt ederim.

KİRACININ ADI ve SOYADI                                               MÜŞTEREK MÜTESELLİ                                              MÜŞTEREK MÜTESELLİ

İMZASI                                                                     ADI SOYADI VE İMZASI                                                              İMZASI

Sözleşmeyi İndirip Yazdırmak İçin Tıklayınız…